طراحی نما مدرن گیشا 36

نام پروژه: ساختمان مسکونی گیشا 36

نوع همکاری:طراحی نما، دفترچه کمیته نما، اخذ تاییدیه کمیته نما

سال ساخت: از 96

نام کارفرما: آقای شاهین ناظرزاده

آدرس: گیشا،خیابان 36ام یا ملکی،تقاطع نادری نیا

طراحی نما مدرن گیشا 36

توضیحات پروژه:

گالری

آدرس

آدرس