کارایی، انرژی جاری و روح فضا، تماما متاثر از طراحی و دکوراسیون داخلی است. به این معنا که طراحی و دکوراسیون داخلی بیشترین ارتباط با جریان زندگی آدمی را دارد.