طراحی ویلا به عنوان شخصی ساز ترین شاخه ساخت و ساز، ازنقطه نظر طراحی معماری، در بالاترین درجه اهمیت قرار دارد. دفتر راستا با تکیه بر تجارب خود، اعمال توقعات و نظرات کارفرما را بر طراحی ویلا، از مقدمات فعالیت در این حوزه قرار داده است.