نمای ساختمان معرف شخصیت، کاربری و هویت ساختمان و به عنوان موثرترین عامل در برندینگ کارفرما است. ارزش مادی و معنوی ساختمان نیز متاثر از نمای ساختمان می باشد.