امروزه با توجه به رقابت زیاد در فضای کسب و کار، بدون شک دستیابی به اهداف مالی پروژه، هم از نقطه نظر سرمایه گذاران و هم مشاوران و مجریان، نیاز به مستند سازی و تبلیغات پروژه از طریق عکاسی معماری را دارد. عکاسی معماری به عنوان اولین قدم، مهمترین نقش در چگونگی ارائه تصویری پروژه را دارد.