بازسازی ساختمان از جمله مواردی است که اکثر مالکان ساختمان با آن سروکار دارند. روند فعلی ساخت و ساز،بازسازی ساختمان را امری اجتناب ناپذیر در زندگی شهرنشینی کرده است.