طراحی ویلا به لحاظ طیف کارفرما، به نسبت متفاوت است با دیگر آیتم های طراحی، به نحوی که مخاطب و کارفرمای طراحی ویلا ، معمولا افرادی هستند که ساختمان مورد نظر را برای استفاده شخصی خود می خواهند. از این رو در طراحی ویلا ، یکی از نکات حائز اهمیت، شخصی سازی طرح و عملکرد پروژه طبق خواسته ها و نیاز های کارفرما است. مسائلی از قبیل اقلیم و آب و هوا، زاویه تابش خورشید، میزان و نحوه دید ساختمان های مجاور به ویلای مورد نظر، چگونگی ابعاد و وسعت زمین و محوطه ای ویلا در آن قرار می گیرد، سبک طراحی ویلای درخواست شده از سوی کارفرما، متراژ مورد نیاز کارفرما برای ساخت و خیلی از مسائل دیگر، تاثیر مستقیم بر چگونگی طراحی ویلا دارد. از آن جا که فلسفه وجودی ویلا ، مکانی برای استراحت و گذراندن اوقات فراغت دور از هیا هو و شلوغی شهر های بزرگ است؛ دفتر راستا می کوشد تا در ابتدا به نیازهای واقعی بهره بردارن نهایی بپردازد و در نهایت با شخصی سازی طرح مطابق با خواسته ها و نیاز استفاده کنندگان، مناسب ترین طراحی ویلا را برای پروژه مورد نظر انجام دهد.